Acenta/Rehber Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞMENIN TARAFLARI :

Bir tarafta ………………….. Seyahat Acentası (bundan sonra Acenta olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………. İsimli Turist Rehberi (bundan sonra Rehber olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şart ve koşullarla yine ayrıntıları aşağıda yazılı “tur”da Rehberlik Hizmeti sunulmak üzere bir hizmet sözleşmesi akdedilmiştir.

ACENTANIN

Unvanı:

Adresi:

TÜRSAB İşletme Belge No’su:

REHBERİN

İkametgah Adresi :  

Ev/İş ve Cep Tel :
Bölgesi :
Lisanı :
Vergi Dairesi ve Nosu:
Adı Soyadı :
TC Kimlik No:
Ruhsatname No :
Çalışma Kartı No :
Üye Olduğu Oda :
İşyeri Adresi :

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 Aşağıda detayları belirtilen Turist Rehberliği Hizmeti’nin Acenta tarafından Rehber’e gördürülmesi, karşılığında ödenecek ücret ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2 Rehberlik Hizmeti Verilecek Turun;

Güzergahı:

Kişi Sayısı:

Müşteri Milliyeti:

Talep Edilen Dil/ler:

Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Tur Programı: (Ayrıntılı tur programı işbu sözleşme ekinde mevcuttur)

2.3 Bu sözleşmenin ekinde yer alan “Rehber Çalışma Kartı “ sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmede ve sözleşme ekinde yer alan rehber çalışma kartında yer alan bilgilerin doğru olduğunu, rehber kabul, beyan ve taahhüt eder. Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde doğacak zararlardan rehber sorumludur.

MADDE 3- TANIMLAR:

3.1- Acenta: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alarak TÜRSAB’a üye olan ve 1618 Sayılı Yasa’da belirtilen seyahat acentalığı faaliyetlerini yürütmeye yetkili şirketi,

3.2- Rehber: Eylemli Turist Rehberini (Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini)

3.3-Çalışma Kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini,

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1-ACENTANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1- Acenta, görevlendireceği turun başlamasından önce tur programını ve müşteri isim listesini Rehbere verecektir.

4.1.2- Acenta, Rehbere ücretini, …………….tarihine kadar Rehberden alacağı makbuz karşılığında nakit olarak veya Rehberin göstereceği bir banka hesabına yatırmak suretiyle ödeyecektir.

4.1.3 Rehberin Acenta adına turda bulunduğu esnada yapmak zorunda kaldığı her türlü konaklama, ulaşım ve yiyecek masraflarından, makul ve belgelenmiş olmak kaydıyla Acenta sorumludur.

4.2-REHBERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1- Rehber, Sözleşme ve eki çalışma kartında belirtilen şartları haiz ve eylemli rehber statüsünde olduğunu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kendisine verilen çalışma kartının, hizmet süresince geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2- Rehber, görevi nedeniyle sahip olacağı acentanın sırlarını (müşteri isim ve irtibat bilgileri de dahil olmak üzere) üçüncü şahıs ve kurumlara veremez. Kendi adına iş yapmak için kullanamaz.

4.2.3- Acenta tarafından kendisine yazılı olarak verilen tur programının dışına çıkamaz. Haklı ve zorunlu bir neden olmaksızın ve acentanın izni alınmaksızın turun süre ve güzergahını değiştiremez.

4.2.4-Rehber, ikamet adresinde veya cep ve ev telefonlarında değişiklik olursa bunu yazılı olarak 1 (bir) iş günü içerisinde acentaya bildirmek zorundadır.

4.2.5-Rehber, tamamladığı turlara ilişkin masraf ve avans hesabını düzenli olarak tur bitiş   tarihinden itibaren en geç ……..gün içerisinde acentaya teslim etmek zorundadır. Aynı şekilde kendisine teslim edilmiş acentaya ait tüm belge ve malzeme vs. var ise bunları da aynı sürede teslim etmek zorundadır.

4.2.6- Rehber, mesleğini icra ederken çalışma kartını ve işbu sözleşmeyi bulundurmak, çalışma kartını görünür bir şekilde taşımak, yetkililerce yapılan denetimlerde tam ve doğru bilgi vermek zorundadır.

4.2.7- Rehber, meslek etik ilkelerine uygun davranmak, turist gruplarına, turistik kuruluşlara ve 3. şahıslara kasıtlı zarar vermemek, turizm meslek kuruluşlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, müşteriye veya turizme zarar verecek nitelikte haksız söz ve davranışlarda veya 1618 Sayılı Yasa kapsamında seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.8- Rehber, hizmet sunduğu kişi/gruplara yanlış ve sübjektif bilgi vermemek, ülke turizminin ve acentanın itibarını zedeleyici beyanlarda bulunmamak, mesleğin standartlarına ve kalitesine uygun hizmet vermek ile yükümlüdür.

4.2.9- Rehber, çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında mesleği icra etmeyeceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5-ÜCRET

5.1. Sözleşme konusu hizmet karşılığında Rehber’e ödenecek ücret net………………………………. TL’dir.

5.2. İşbu ücret söz konusu turun bittiği tarihten sonra …………. gün içinde (serbest meslek makbuzu / fatura ) karşılığı nakden ve def’aten İşveren tarafından Rehber’e ödenecektir.

MADDE 6. FESİH

6.1. İşbu sözleşme, başka bir sebeple sona ermediği müddetçe, rehberlik hizmeti verilecek tur için belirlenen sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer.

6.2. Taraflardan her biri, rehberlik hizmetinin başlayacağı …………………….. tarihinden en az ……..gün önce bildirmek şartıyla işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

6.3. Taraflardan biri, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmesine rağmen, diğer tarafın yükümlülüklerinden birine uymaması halinde, sözleşme hükümlerine uyan taraf, karşı tarafa yazılı ihbarda bulunarak edimini yerine getirmesi için .. işgünü süre verir. Bu sürenin dolmasına rağmen edimin ifa edilmemesi halinde ihtar eden taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak, tazminat ödemeksizin feshetme hakkını haizdir.

MADDE 7- TEMLİK YASAĞI: Rehber, Acentanın yazılı izni olmaksızın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başkasına devir, temlik ve ciro edemez.

MADDE 8- CEZAİ ŞART

Taraflardan biri, verilecek turun başlamasından en geç … öncesinden haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işe başlamaması veyahut işi zamanında bitirmemesi halinde diğer tarafa işbu sözleşmede tespit edilmiş toplam hizmet bedelinin %….’ı kadar cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9-İHTİLAF MERCİ

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

MADDE 10. YÜRÜRLÜK

………ana madde ve ……… sayfa ve eki rehber çalışma kartından ibaret işbu sözleşme taraflarca …….. nüsha olarak…………………… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. …/…./2013

(Seyahat Acentesi)                                                                  Rehber

Ek: 1-Ayrıntılı Tur Programı

      2- Turist Rehberi Çalışma Kartı

Not: Acenta yetkilisinin Acente adına imza atma yetkisi olması gerekmektedir. İmza sirkülerinin gösterilmesi veya sirkülerin bir nüshasının sözleşmeye eklenmesi tavsiye edilir.