Rehber Taban Ücretleri

2019 yılı Rehber Taban Ücretleri

2019 Yılı Rehber Ücretleri 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.Bakanlık Makamının 28.12.2018 tarih ve 1067687 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2019 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.Hizmet Grubu A- Günlük Tur               479 TL B- Transfer                    241 TL C- Gece Turu                 241 TL D- Paket Tur                  578 TL E- Aylık Ücret             4.790 TL 01.01.2019 Tarihi itibariyle geçerlidir.

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentelerin rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır. Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz. Kanun gereği turdan önce rehberlik sözleşmesi yapılmak zorundadır.Aksi takdirde yapılacak kontrollerde her iki taraf için cezai yaptırımlar bulunmaktadır.3 nüsha olarak doldurulmalıdır.Sözleşmeleri aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Acenta/Rehber Sözleşmesi                 Müşteri\Rehber Sözleşmesi   Haklı nedenlere dayanan, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’ni düzenleyip imzalamaya yeterli zaman olmadığı durumlar için, geçerli mazeretlerin sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin yazılı olarak düzenlenip imzalanması kaydıyla, e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir. Bu yöntem tur esnasında yapılacak denetimlerde mağdur olmamak için kullanılacak geçici bir kolaylıktır, ancak kanuni süresi içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin taraflarca yazılı olarak düzenlenip imzalanması gerekmektedir. Bu gibi acil durumlar için e-posta, faks, telefon mesajı örnek metni: Rehberler Birliği’nin resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi” genel hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile .…/…/….. tarihinde, ………… güzergahında, …….. kişiye, ……. dilinde, …… ücret karşılığında rehberlik hizmeti veriniz. Yazılı sözleşme en geç yedi gün içinde düzenlenecektir.”