Rehber Taban Ücretleri

Rehber Taban Ücretleri

2022 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır:

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehber taban ücretleri 2022 yılı için hizmet gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur                 872 TL

B- Transfer                     437 TL

C- Gece Turu                 437 TL

D- Paket Tur                  1051 TL

E- Aylık Ücret                 8.717 TL

01.01.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentelerin rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz. 

Paket Tur Nedir? 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmıştır.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar. 

Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır. 

• Paket tur, konaklamayı içerir. 

• Bir başka deyişle (örnek vermek gerekirse): 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; (15 gün x içinde bulunulan yıla ait paket tur taban ücreti) hesaplaması sonucundan az olamaz. 

• Paket tur ücreti olarak Bakanlık tarafından belirlenen o yıla ait günlük paket tur ücretinin tur gün sayısı ile çarpılarak elde edilecek rakam toplam alınacak net rehberlik ücretidir.

Kanun gereği turdan önce rehberlik sözleşmesinin yapılası zorunludur.Aksi takdirde yapılacak kontrollerde her iki taraf için cezai yaptırımlar bulunmaktadır.3 nüsha olarak doldurulmalıdır.Sözleşmeleri aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Acenta/Rehber Sözleşmesi                 Müşteri\Rehber Sözleşmesi

Haklı nedenlere dayanan, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’ni düzenleyip imzalamaya yeterli zaman olmadığı durumlar için, geçerli mazeretlerin sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin yazılı olarak düzenlenip imzalanması kaydıyla, e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir. Bu yöntem tur esnasında yapılacak denetimlerde mağdur olmamak için kullanılacak geçici bir kolaylıktır, ancak kanuni süresi içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin taraflarca yazılı olarak düzenlenip imzalanması gerekmektedir.

Bu gibi acil durumlar için e-posta, faks, telefon mesajı örnek metni:

Rehberler Birliği’nin resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi” genel hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile .…/…/….. tarihinde, ………… güzergahında, …….. kişiye, ……. dilinde, …… ücret karşılığında rehberlik hizmeti veriniz. Yazılı sözleşme en geç yedi gün içinde düzenlenecektir.”